İlkyardım Eğitimi

ilk yardım egitimi

BEYAZ YAKA  İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

1- Genel İlkyardım Bilgileri
2- Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3- Temel Yaşam Desteği
4- Kanamalarda İlkyardım
5- Yaralanmalarda İlkyardım
6- Yanık Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7- Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9- Zehirlenmelerde İlkyardım
10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11- Göz, Kulak Ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12- Boğulmalarda İlkyardım
13- Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri

İlkyardım Nedir ? 

AMAÇ 

Topluma ilkyardım bilincini yerleştirmek ve ilkyardımcı sayısını artırmak.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 22.05.2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilkyardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1, riskli işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır.

Bu eğitimi ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması zorunludur.

NEDEN İLKYARDIM ? 

Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, müdahalede bulunan kişilerin ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş yada trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirleri ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamaktadır.

İLKYARDIM;

Herhangi bir hastalık (kalp krizi, şeker hastalığı, sara krizi vs.) veya kaza (iş kazası, trafik kazası, boğulma, yangın, deprem, ev kazaları vs) sonucu, sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, eldeki imkânlarla, durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, yardımı tamamlayacak sağlık personeli gelinceye kadar veya sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar yapılan müdahaledir.

Bu nedenle; ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Nasıl İlkyardımcı Olunur ? 

Standart ilkyardım eğitimi süresi 40 saat veya temel ilkyardım eğitimi süresi 16 saat. Bu programlardan birine katılarak yapılacak olan sınavda başarılı olanlara Sağlık Müdürlüğü onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı verilir.

Ülkemizde son yüzyılda, son depremler de dahil ölen kişi sayısı 98.000, Tüm Dünyada ise 650.000 kişi, yaralanan kişi sayısı ise 1.600.000 / Dünya’ dır.

Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, sadece trafik kazalarından ölen-sakatlanan insan sayısı bile, dehşet verici düzeydedir. Ölüm oranı depreme göre, 6 kat daha fazladır. (Rakamlar DİE’ den alınmıştır)

Ülkemizde 1999 yılında yaşanan ve maalesef kötü sonuçlarla dolu olan, olağanüstü afetlerde karşılaşılan çaresizlik, bu konuda ne denli haklı olduğumuzu göstermiştir. Deprem gibi olağanüstü afetlerde en çok hayat kurtaranlar bizzat halkın kendisi olmuştur. Üstelik ülkemizde yaşanan trafik kazaları sonucu ölen-sakat kalan insanların sayısına bakıldığında olay çok daha dehşet vericidir.

İlkyardım sadece olağanüstü durumlarda değil, hayatımızın her anında bize gerekli olabilmektedir ve İlk yardımı hiç tanımadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, sevdiklerimize hatta kendimize yapmak zorunda kalabiliriz. Ani hastalıklar, afetler, kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin oluşmamış olması neticesinde, yanlış nakille, bilgisizlikle, tedbirsizlikle, ihmal ve sorumsuzlukla, ikinci bir defa kurban edilerek ölen ya da sakat kalan insanlara ve kendimize karşı sorumlu olmalıyız..

İlkyardım Yönetmeliği 

Amaç: 
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin Amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
Madde 2 – Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

İlkyardım 
Madde 4e – Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

İlkyardımcı 
Madde 4k – İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Madde 16
İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar. Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir “İlkyardımcı” nın bulundurulması zorunludur.

İlkyardımcı Kimdir ? 

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.

Kaza ölümlerinin
%10’u ilk beş dakika içinde,
%54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Ülkemizin büyük problemlerinden bir tanesi olan trafik kazaları sonucu, her yıl yaklaşık 6.000-8.000 kişi ölmekte, 150.000-160.000 kişi yaralanmaktadır. Ölümlerin %54’ü ilk 30 dakikada olmaktadır. Kaza yerinde ilk 5 dakikada uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

EĞİTİM KONULARIMIZ 

1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: 

İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
ilkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?

2- HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinin aşamaları nelerdir?
Hasta / yaralının ikinci değerlendirilmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerini değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ: 

Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için baş – çene pozisyonu nasıl olmalıdır?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde helmich manevrası nasıl uygulanır?

4- KANAMALARDA İLKYARDIM: 

Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda turnike uygyulanmalıdır?
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM: 

Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6- YANIK DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM: 

Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl değerlendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isıyla oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM: 

Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM: 

Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun – yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşmuşsa hangi belirtiler görülür?
kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM: 

Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Cilt yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM: 

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM: 

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM: 

Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmada genel belirtiler nelerdir?
Boğulmada genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13- HASTA / YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ: 

Hasta / yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerinde yerleştirme teknikleri nelerdir?
sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Temel Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
Eğitim Süresi: 16 Saat

Standart Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
Eğitim Süresi: 40 Saat

2 Gün 8’er saat (gündüz 09.00-17.00) 5 Gün 8’er saat (gündüz 09.00-17.00)
·  Sınıflar en az 7, en çok 21 kişi olacaktır.

·  Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenleri gözetmenliğinde yapılacak sınavdan başarılı olanlar “Temel İlkyardımcı Sertifikası” alacaklardır.

·  Kurum-kuruluşların “Temel İlkyardımcı” çalıştırması ile yasal zorunluluk yerine getirilmiş.

·  Sınıflar en az 7, en çok 21 kişi olacaktır.

·  Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü gözetmenleri gözetmenliğinde yapılacak sınavdan başarılı olanlar “Temel İlkyardımcı Sertifikası” alacaklardır.

·  Bu ders programında yetişen ilkyardımcılar ilkyardım uygulamalarının tam ve yeterli düzeyde yapar duruma geleceklerdir.

Eğitim Programı (16 saat) Eğitim Programı (40 saat)
 

 1 Gün
 Saatler  Konu
 09:00-09:20  Açılış – Tanışma
 09:20-09:30  Beklentiler – Kurs amaçlarının açıklanması
 09:30-09:50  Kurs öncesi soru formu
 09:50-10:00  Ara
 10:00-10:15  Performans Değerlendirme Matriksi
 10:15-11:00  Genel ilkyardım bilgileri
 11:00-11:15  Ara
 11:15-12:15  Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 12:15-13:15  Öğle Arası
 13:15-14:15  Hasta / yaralı taşıma teknikleri
 14:15-14:30  Ara
 14:30-15:30  Bilinç bozukluklarında ilkyardım
 15:30-15:45  Ara
 15:45-16:45  Kırık , çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
 16:45-17:00  Günün değerlendirilmesi

 

 2 Gün
 Saatler  Konu
 09:00-09:30  Tekrar
 09:30-10:30  Kanamalarda ilkyardım
 10:30-10:45  Ara
 10:45-11:45  Yaralanmalarda ilkyardım
 11:45-12:00  Ara
 12:00-12:30  Pratik
 12:30-13:30  Öğle Arası
 13:30-14:30  Yanık, donma,ve sıcak çarpmasında  ilkyardım
 14:30-14:45  Ara
 14:45-15:30  Zehirlenmelerde ilkyardım
 15:30-16:00  Hayvan ısırmalarında ilkyardım
 16:00-16:15  Ara
 16:15-16:30  Göz,kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 16:30-16:45  Boğulmalarda ilkyardım
 16:45-17:00  Günün değerlendirilmesi

 

 

 1 Gün
 Saatler  Konu
 09:00 – 09:15  Açılış
 09:15 – 09:30  Tanışma
 09:30 – 09:45  Beklentiler
 09:45 – 10:00  Kursun Amaçlarının Açıklanması
 10:00 – 10:30  Kurs Öncesi Soru Formu
 10:30 – 10:45  Ara
 10:45 – 11:00  Beceri Ön Testi
 11:00 – 11:15  Performans Değerlendirme Matriksi
 11:15 – 12:00  Genel İlkyardım Bilgileri
 12:00 – 13:00  Öğle Arası
 13:00 – 13:15  Isınma
 13:15 – 14:15  Hasta/Yaralı Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 14:15 – 14:30  Ara
 14:30 – 15:30  Pratik
 15:30 – 15:45  Ara
 15:45 – 17:45  Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 17:45 – 18:00  Günün Değerlendirilmesi

 

 2 Gün
 Saatler  Konu
 09:00 – 09:15  Isınma
 09:15 – 10:15  Temel Yaşam Desteği
 10:15 – 10:30  Ara
 10:30 – 12:00  Temel Yaşam Desteği
 12:00 – 13:00  Öğle Arası
 13:00 – 13:15  Isınma
 13:15 – 14:45  Temel Yaşam Desteği
 14:45 – 15:00  Ara
 15:00 – 16:30  Temel Yaşam Desteği
 16:30 – 16:45  Ara
 16:45 – 17:45  Temel Yaşam Desteği
 17:45 – 18:00  Günün Değerlendirilmesi

 

 3 Gün
 Saatler  Konu
 09:00 – 09:15  Isınma
 09:15 – 10:45  Temel Yaşam Desteği
 10:45 – 11:00  Ara
 11:00 – 12:00  Temel Yaşam Desteği
 12:00 – 13:00  Öğle Arası
 13:00 – 13:15  Isınma
 13:15 – 15:15  Temel Yaşam Desteği
 15:15 – 15:30  Ara
 15:30 – 17:30  Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 17:30 – 17:45  Günün Değerlendirilmesi

 

 4 Gün
 Saatler  Konu
 09:00 – 09:15  Isınma
 09:15 – 10:15  Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 10:15 – 10:30  Ara
 10:30 – 12:00  Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 12:00 – 13:00  Öğle Arası
 13:00 – 13:15  Isınma
 13:15 – 15:15  Kanamalarda İlkyardım
 15:15 – 15:30  Ara
 15:30 – 16:30  Yaralanmalarda İlkyardım
 16:30 – 16:45  Ara
 16:45 – 17:30  Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 17:30 – 17:45  Günün Değerlendirilmesi

 

 5 Gün
 Saatler  Konu
 09:00 – 09:15  Isınma
 09:15 – 09:45  Zehirlenmelerde İlkyardım
 09:45 – 10:15  Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 10:15 – 10:30  Ara
 10:30 – 10:45  Göz, Kulak ve Burna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 10:45 – 11:15  Boğulmalarda İlkyardım
 11:15 – 12:00  Son Test (Teorik Sınav)
 12:00 – 13:00  Öğle Arası
 13:00 – 15:00  Beceri Son Test (Pratik Sınav)
 15:00 – 15:15  Ara
 15:15 – 15:30  Eğitimin Değerlendirilmesi
 15:30 – 16:00  Haftanın Değerlendirilmesi
 16:00 – 16:30  Kapanış

 

EĞİTİM TAKVİMİ
Mayıs 2013 tarihinden itibaren İlkyardım Eğitim Merkezimizde “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” verilmeye başlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kurslarımız;
– Hafta içi gündüz
– Hafta içi akşam
Grupları şeklinde devam etmektedir.

İsteğe ve işletmelerin çalışma saatlerine göre “Eğitim Zamanlama Planlaması” yapılmaktadır.

Bu gruba bireysel katılımlar ve firmalar’ dan 7 kişinin altındaki katılımlar kabul edilmektedir.

7 kişi üzerindeki katılımlar özel grup olarak planlanmakta ve istenildiği tarihte verilebilmektedir.

BAŞVURU ve KAYIT
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerimizce uygulanacak 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılan sınavda ; başarılı olanlara SAĞLIK BAKANLIĞI onaylı İLKYARDIM SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

· 2 adet fotoğraf
· Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara;

· İlkyardımcı Sertifikası,
· İlkyardımcı Kimlik Kartı verilecektir.

ONLINE BASVURU için TIKLAYINIZ…