Kişisel Verilerin Korunması

BEYAZ YAKA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

TANIMLAR

SİTE: beyazyakagrup.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KULLANICI: beyazyakagrup.com web sitesini hizmet almak, başvuruda bulunmak, veri sorumlusunun verdiği hizmetten faydalanmak ya da herhangi bir hizmet almak amacı taşımaksızın sadece ziyaret eden kişidir.

ÜYE: beyazyakagrup.com sitesinden hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, almak istediği hizmet için başvuruda bulunan ve alacağı hizmet kapsamında başvurusu onaylanan her gerçek ve tüzel kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Beyaz Yaka İş Sağ. Ve Güv. Hiz. İnş. Elk. Mak. Müh. Taah. LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) adına,  başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.

Şirket  olarak amacımız; iş bu Aydınlatma Metni Çerçevesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK) 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca veri sorumlusunun kimliği,kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi, hukuki nedenleri, buna uygun idari ve teknik tedbirleri ve KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

Şirket olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.

Şirketimizce kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; iş veya hizmet sözleşmesinden doğan hükümlerin yerine getirilmesi, “6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerden doğan hükümler, müşteri bilgilendirmeleri, eğitim hizmetleri, elektronik iletişim süreçleri, tedarikçi iş akışı ve istihdam süreçleri gibi ŞİRKET’imizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ŞİRKET ve ŞİRKET’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ŞİRKET’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimize bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecek, KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir ve aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel Veri/Verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz:

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

 • Mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve hizmet sözleşmesinin gereklerini yerine getirme;
 • Müşteriler ve İş ortaklarımız ile imzalamış olduğumuz hizmet sözleşmeleri kapsamında, hizmetin ifası ile ilgili olarak hizmet verilebilmesi amacıyla, hizmetler ile ilgili gerekli olan tüm işlemlerin icrası, operasyonel yürütümü ve takibi, risk değerlendirmesi yapılması ve raporlamaları, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilere verilecek hizmet ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi, Şirketlerimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Şirketimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, yönetim aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ile mevzuat hükümleri uyarınca ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerini analiz etme bu doğrultuda stratejik planlama yapma ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin sorularınıza yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme ve kanun kapsamında muhafazanın en üst seviyede tutulması,
 • Kişisel verilerinizin kullanım amacının değiştirilmesi amacıyla iletişime geçme,
 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
 • İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası,
 • İş geliştirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi verilecek hizmet kapsamında tarafınızca verilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan dokümanların hizmet ortamına entegre edilmesi, çalışmaların hızlı ve etkin sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak koordinasyon çalışmalarında, tarafımızca hazırlanan denetim raporlarında,
 • Tıbbi teşhis,biyokimya ve mikrobiyoloji testleri doğrultusunda test kılavuzunda belirtilen testlerin yapılması, testlere ait örneklerin usulüne uygun olarak alınması ve yasal mevzuat çerçevesinde ve yine verilen hizmet kapsamında anlaşmalı laboratuarlara gönderilmesi veyahut bu şirketimizde iş bu testlerin yapılabilme imkanı var ise şirket merkezinde yine kanun ve yönetmelik KVKK hükümlerine uygun olmak suretiyle sonuçların depo edilmesi, gruplandırılması, yasal süresi içerisinde saklanması ve buna bağlı  tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ile  yönetimi, danışan memnuniyetinin artırılması, araştırılması ve bağlı nedenler gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız. Herhangi bir platformda açık rızanızı vermiş olmanız halinde, verilerinizin işlenebileceği amaçlar ise aşağıda sayılmaktadır:

 • Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli veri kapsamına giren bilgiler,
 • Şirket çalışanlarına ilişkin yükümlülüklerin ve yan hakların yerine getirilmesi ve çalışan özlük dosyası oluşturma amaçlarıyla, çalışanların sağlık raporları ve sağlık verileri,
 • Ürün-hizmet tanıtımı, hediye, indirim, kampanya, yeni imkan ve özel teklifler, duyuru, reklam gibi kişiye özel pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi, etkinlik bildirimi, özel gün kutlamaları, güncel mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi, iş geliştirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Şirket internet sitesi aracılığıyla e-bültene abone olan kişilerin ad-soyad ve e-posta adresi bilgileri
 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde ŞİRKET tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;
 • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook vs.) kullanarak, ŞİRKET’e yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden ŞİRKET ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin ŞİRKET’e ait KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamalarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.
 • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; ŞİRKET’in iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail servis sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz.
 • ŞİRKET’in, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından ŞİRKET’e aktarılacak ve ŞİRKET tarafından, uygulama üzerinden size iletilecek işbu kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; ŞİRKET’e ait

Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden ŞİRKET’in tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz.

 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan ŞİRKET’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; ŞİRKET’in verilerinizi, kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.
 • İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz idari ve teknik tedbirler alınmak vasıtasıyla korunarak, ŞİRKET’e ait fiziki ve dijital arşivde (fiziki ve dijital ortamda)işbu aydınlatma metninde belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca Kamu düzeninin ve sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi, eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel verilerinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK md. 5 hükmü uyarınca işlenebilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; ilgili yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluşlara, yapılan işlem kayıtlarının saklanması/arşivlenmesi/depolanması; hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için ŞİRKET çalışanlarına, iş ortaklarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine, yurt içindeki ve yurt dışında iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ŞİRKET olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞİRKET’imizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunlar dışında, Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, aşağıdaki hallerde ŞİRKET tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ KULLANICISI OLDUĞUNUZ SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;

 • Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram/facebook vs.) kullanarak, ŞİRKET’e yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan muayene/teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden ŞİRKET ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin ŞİRKET’e ait KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenmesini, tarafınızla adı geçen uygulamalar üzerinden iletişime geçilmesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamalarının önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılmasını için adı geçen uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.
 • Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; ŞİRKET’in iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcıların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail servis sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz. o ŞİRKET’in, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından ŞİRKET’e aktarılacak ve ŞİRKET tarafından, uygulama üzerinden size iletilecek işbu kendisine ait Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu hallerde; ŞİRKET’e ait

Aydınlatma Metni ile Gizlilik İlkelerini ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini, bildirdiğiniz iletişim bilgileriniz üzerinden ŞİRKET’in tarafınıza ulaşmasını kabul etmiş olursunuz.

 • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan

ŞİRKET’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda; ŞİRKET’in verilerinizi, kendisine ait KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlemesini ve ilgili uygulama üzerinden sizinle iletişime geçmesini kabul etmiş olursunuz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ, SAKLAMA SÜRESİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla; ŞİRKET tarafından; gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; doldurmuş olduğunuz görüşme formlarından, sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, SMS, MMS vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar ve benzer kanallar aracılığıyla, internet sitesi aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

ŞİRKET’imiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, re’sen veya kişsel veri sahibin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda gelen bilgiler ve açık rızanızın gerektiği hallerde açık rızanız ile aşağıda yer alan hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Açık rızanızın bulunması.

5. VERİ SORUMLUSU OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

KVK Kanunu uyarınca haiz olduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 12. Maddesi ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz bulunmakta olup; işbu yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri teknolojik imkanlarımız çerçevesinde almakta ve bu hususta gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. ŞİRKET’İMİZ işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde durumu en kısa sürede veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildireceğini, bu hususta şirket iç yapılanması dahilinde gerekli düzenlemeleri oluşturacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

ŞİRKET, KVK Kanunu’nun 12inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, ŞİRKET bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber vermektedir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla ŞİRKET  tarafından idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

7. VERİ SAHİBİ OLAN ÜYELERİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan üye haklarına yönelik başvurular, üye kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep edilmesi halinde üyenin haklarına yönelik açıklamaları içeren talebi; Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı No:43/A Bodrum/MUĞLA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir ve  0 252 319 0805 / 319 0885 numaralı telefonu arayabilir veya info@beyazyakagrup.com adresine mail gönderebilir.

Beyaz YAKA İş Sağ. Ve Güv. Hiz. Elk. Mak. Müh. Taah. LTD. ŞTİ. olarak, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Beyaz YAKA İş Sağ. Ve Güv. Hiz. Elk. Mak. Müh. Taah. LTD. ŞTİ. , sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları üyeler tarafından almak istenmemesi halinde, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya info@beyazyakagrup.com‘a mail gönderebilir.

Beyaz YAKA İş Sağ. Ve Güv. Hiz. Elk. Mak. Müh. Taah. LTD. ŞTİ. olarak, bu SİTE‘de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

8. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu ŞİRKET’imize bildirebilirsiniz.

9. DEĞİŞİKLİKLER

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz uygun olacaktır.

VERİ SORUMLUSU: 

BEYAZ YAKA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNA MÜHENDİSLİK TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İNTERNET SİTESİ: www.beyazyakagrup.com

E-POSTA ADRESİ: info@beyazyakagrup.com

TELEFON NO   : 0 252 319 0805 / 319 0885 / 0544 730 95 09

 ADRES               : Atatürk Cad no 43/A Konacık  Bodrum Muğla